top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

• Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób SzubiCrafts zbiera, używa i udostępnia informacje, gdy Klient kupuje ode mnie produkt, kontaktuje się ze mną lub w inny sposób korzysta z moich usług za pośrednictwem SzubiCrafts lub powiązanych witryn i usług.
• Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy praktyk stron trzecich, których nie posiadam ani których nie kontroluję tym SzubiCrafts lub jakichkolwiek usług stron trzecich, do których Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem SzubiCrafts. Klient może odwołać się do Polityki prywatności SzubiCrafts, aby dowiedzieć się więcej o jej praktykach dotyczących prywatności.
• W celu prowadzenia swojej działalności muszę przetwarzać dane osobowe Klientów i zapewnić im dostęp do Usługi. Akceptując moją Politykę Prywatności, Klient potwierdza, że ją przeczytał i rozumie, w tym informacje, w jaki sposób i dlaczego wykorzystuję jego dane osobowe. Jeśli Klient nie życzy sobie, abym gromadziła lub przetwarzała jego dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce, nie powinien korzystać z Usług.
• Korzystając z Usług, Klient przyjmuje do wiadomości, że SzubiCrafts wykorzysta jego dane w innym kraju, w którym działa SzubiCrafts. Należy pamiętać, że prawa i standardy prywatności w niektórych krajach, w tym prawa władz do uzyskania dostępu do danych osobowych, mogą różnić się od tych obowiązujących w kraju, w którym mieszka Klient. Dane osobowe przekazuję tylko do tych krajów, do których prawo zezwala mi na to, i podejmę działania w celu zapewnienia, że dane osobowe Klienta nadal będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom.


 2. Gromadzone dane osobowe


   Aby zrealizować zamówienie, należy przekazać SzubiCrafts pewne informacje (na które Klient udzielił SzubiCrafts zezwolenia na ich przekazanie), takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, informacje dot. płatności i szczegóły dotyczące zamówienia. Można także dołączyć do nich dodatkowe dane osobowe (np. zamówienie biżuterii), jeśli Klient skontaktuje się ze mną bezpośrednio.

 

 3. Dlaczego potrzebne mi są dane osobowe i jak je wykorzystuję?


   SzubiCrafts wykorzystuje szereg podstaw prawnych do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych Klientów, w tym:


• w razie potrzeby, aby świadczyć usługi, np. gdy wykorzystuję dane osobowe Klientów do realizacji zamówienia, rozstrzygania sporów lub zapewniania wsparcia Klienta;

• po uzyskaniu zgody, którą można odwołać w dowolnym momencie, np. zapisując się na moją listę mailingową;

• jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub nakazu sądowego, lub w związku z roszczeniem prawnym, tj. przechowywanie informacji o zakupach, jeśli wymaga tego prawo podatkowe; i jeśli to konieczne dla celu moich uzasadnionych interesów, jeśli te uzasadnione interesy nie są nadrzędne niż prawa lub interesy, tj. 1) dostarczanie i ulepszanie moich usług.

• danych osobowych Klientów używam w celu świadczenia zamawianych usług oraz w moim uzasadnionym interesie, aby ulepszyć swoje usługi; oraz 2) zgodność z Polityką sklepu SzubiCrafts. Danych osobowych Klientów używam po to, aby spełnić moje zobowiązania wynikające z Polityki prywatności SzubiCrafts.

 

4. Bezpieczeństwo danych


   Bezpieczeństwo danych osobowych klientów jest dla mnie ważne. Na ogół akceptuję standardy w celu ochrony przekazywanych mi danych osobowych, zarówno podczas ich przekazywania, jak i po ich otrzymaniu. Informacje dotyczące konta Klientów są chronione hasłem. Należy zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem do swojego konta i informacji, uważnie dobierając hasło ostrożnie i przechowując hasło i komputer w bezpieczny sposób, np. wylogowując się po skorzystaniu z Usługi.
SzubiCrafts szyfruje pewne informacje (takie jak numery kart kredytowych) za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. SzubiCrafts przestrzega ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazanych danych osobowych, zarówno podczas transmisji, jak i po jej otrzymaniu. Niestety, nie ma w pełni bezpiecznej i pewnej metody przesyłania przez Internet lub metody elektronicznego gromadzenia danych. Dlatego też, chroniąc dane osobowe Klientów, nie mogę zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. SzubiCrafts oferuje opcjonalne zaawansowane ustawienia zabezpieczeń dla Klientów, takie jak dwuskładnikowe uwierzytelnianie logowania, pełny protokół SSL i historia logowania; te opcje można włączyć w ustawieniach swojego konta.

 

5. Udostępnianie informacji i strony trzecie


   Informacje dot. moich Klientów klientach są ważne dla mojej firmy. Udostępnia dane osobowe bardzo sporadycznie i w ograniczonych okolicznościach, jak poniżej:


• SzubiCrafts. Udostępniam SzubiCrafts dane osobowe w razie potrzeby, aby zapewnić Klientom moje usługi i przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Polityki sklepu SzubiCrafts.

• Usługodawcy. Korzystam z usług zaufanych stron trzecich do wykonywania zadań i realizowania usług w ramach mojego sklepu, tj. firmy dostawcze. Dane osobowe Klientów udostępniam tym stronom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych Usług.

• Transfery biznesowe. Jeśli sprzedam lub dokonam fuzji mojej firmy, mogę ujawnić dane osobowe Klientów w ramach tej transakcji, tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.

• Zgodność z przepisami. Mogę gromadzić, używać, przechowywać i udostępniać dane osobowe Klientów w dobrej wierze, że jest to zasadnie konieczne, aby: (a) odpowiedzieć na proces prawny lub zapytania rządowe; (egzekwować moje umowy, warunki i zasady; (c) zapobiegać, badać i odpowiadać na oszustwa i inne nielegalne działania, bezpieczeństwo lub problemy techniczne; lub (d) chronić prawa, własność i bezpieczeństwo moich klientów lub innych osób.


 6. Przechowywanie danych


   Przechowuję dane osobowe Klientów tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić moje usługi i zgodnie z opisem w mojej Polityce prywatności. Jednakże mogę być również zobowiązana do zachowania tych informacji, aby przestrzegać moich prawnych i regulacyjnych obowiązków, rozwiązywać spory i egzekwować moje umowy. Zasadniczo dane osobowe Klientów przechowuję przez okres 4 kolejnych lat.


7. Przesyłanie danych osobowych poza Unię Europejską


   Mogę przechowywać i przetwarzać dane osobowe Klientów przez zewnętrzne usługi hostingowe w USA i innych jurysdykcjach. W rezultacie mogę przekazać dane osobowe Klientów do jurysdykcji wraz z różnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i nadzoru publicznego niż jurysdykcja Klientów. Jeśli uznam, że dane osobowe Klientów są przesyłane poza UE, korzystam z Tarczy Prywatności (Privacy Shield) jako podstawy prawnej przesyłania, ponieważ Google Cloud posiada certyfikat Privacy Shield.


8. Prawa Klientów


   Jeśli Klient przebywa na pewnych terytoriach, w tym w UE, ma szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Podczas gdy niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, niektóre prawa mają zastosowanie tylko w ograniczonych przypadkach. Poniżej są opisane te prawa:


• Dostęp. Prawo do dostępu i otrzymywania kopii swoich danych osobowych można uzyskać, kontaktując się ze mną przy użyciu poniższych informacji kontaktowych.

• Zmiana, ograniczenie, usunięcie. Klient ma również mieć prawo do zmiany, ograniczenia używania lub usunięcia przeze mnie swoich danych osobowych. W przypadku braku wyjątkowych okoliczności (np. w przypadku przechowywania danych osobowych z przyczyn prawnych). Zazwyczaj usuwam dane osobowe na żądanie.

• Sprzeciw. Klient może sprzeciwić się (i) przetwarzaniu niektórych danych osobowych na podstawie moich uzasadnionych interesów i (ii) otrzymywaniu ode mnie wiadomości marketingowych po wyrażeniu przez niego wyraźnej zgody na ich otrzymywanie. W takich przypadkach usuwam jego dane osobowe, chyba że będę mieć uzasadnione podstawy do dalszego korzystania z tych danych osobowych lub jeśli będzie to konieczne z przyczyn prawnych.

• Skarga. Jeśli Klient mieszka na terenie Unii Europejskiej i chce zgłosić zastrzeżenie odnośnie do wykorzystaniaprzeze mnie swoich danych osobowych (i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które może posiadać), Klient ma prawo to zrobić przy pomocy swojego lokalnego organu ochrony danych.


9. Kontakt ze mną


   Dla celów unijnego prawa o ochronie danych ja, Magdalena Szubert, właściciel firmy SzubiCrafts, jestem administratorem swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, można skontaktować się ze mną pod adresem contact@szubicrafts.com. Ewentualnie można wysłać do mnie korespondencję na adres:


   Magdalena Szubert
   39 Dorrington Green
   B42 1QA
   Birmingham, United Kingdom


10. Wycofanie zgody


   W przypadku wyrażenia zgody Klient ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przeze mnie jego danych osobowych i korzystanie z Usług. Na przykład można wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub przesyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego SzubiCrafts.


11. Zmiany w Polityce Prywatności


   Mogę od czasu do czasu zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę, dlatego zalecam regularne sprawdzanie I przeglądanie wszelkich aktualizacji.

bottom of page